eBrand's quick links


More Latest

ebrandium

Zoloft (sertraline) is an antidepressant in a group of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) http://fast-delivery-pharmacy.com/zoloft/. Sertraline affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression, panic, anxiety, or obsessive-compulsive symptoms.
SEO Việtnam >> Thư viện >> Luật >> Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới 2008
Nghề marketing

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới!Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 - đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/06/2008.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

Mời bạn download file đính kèm để xem nội dung chi tiết

Download Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008